Förändrat antal aktier och röster i Creades AB (publ)

Den, på Creades extrastämma den 21 maj, beslutade riktade nyemissionen avseende 11 111 111 A-aktier har av Euroclear registrerats under juni månad.

Per den 30 juni 2021 uppgår det totala antalet aktier i Creades till 135 762 391 aktier (tidigare 124 651 280 aktier), varav 93 103 641 är A-aktier med en röst vardera och 42 658 750 är B-aktier med en tiondels röst vardera, sammanlagt motsvarande 97 369 516 röster. Aktiekapitalet uppgår till 594 762,817738 SEK.        

Creades innehar per den 30 juni 2021 inga egna aktier.

 

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Denna information är sådan som Creades AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF