Antal aktier och röster i Creades 31 maj 2016

Creades har, efter genomfört inlösenprogram och indragning av syntetiskt återköpta aktier, 12.465.128 aktier med 8.625.840,5 röster

Bakgrund
Den 7 april 2016 beslutade Creades årsstämma om ett frivilligt inlösenförfarande. En aktie i Creades gav en inlösenrätt. Tjugofem inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Creades, i utbyte mot ett kontant vederlag om 308 kronor.

Årsstämman den 7 april 2016 beslutade även om indragning av 104.898 syntetiskt återköpta aktier, med återbetalning till aktieägarna Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och  Svenska Handelsbanken AB (publ).

Utfall
Inlösenförfarandet och indragningen av de syntetiskt återköpta aktierna har nu genomförts. En minskning av aktiekapitalet har först genomförts med 22.283,165128 kronor genom  indragning av 513.303 A-aktier i inlösenförfarandet och därefter med 4.595,486982 kronor genom  indragning av 104.898 syntetiskt återköpta A aktier. I syfte att återställa aktiekapitalet genomfördes i samband med inlösenförfarandet en fondemission om 25.000 kronor, utan utgivande av nya aktier, därefter  i samband med indragning av de syntetiskt återköpta aktierna genomfördes ytterligare en fondemission om  5.000 kronor, utan utgivande av nya aktier. Minskningen av aktiekapitalet samt fondemissionerna registrerades av Bolagsverket under maj månad.

Creades har nu totalt 12.465.128 aktier, varav 8.199.253  A-aktier (1 röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8.625.840,5 röster.


För ytterligare information, kontakta:

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 31 maj 2016
Creades AB (publ)


Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 31 maj 2016, kl 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF