Valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2017:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Spiltan Fonder AB och Anita Wästberg. Dessa fyra ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

• Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
• Sven Hagströmer som representant för H & Q Särskilda Pensionsstiftelse,
• Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB och
• Anita Wästberg som representerar sig själv.

Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, har utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.
 
Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2018, som avses hållas den 10 april 2018, presentera:

•    förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
•    förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden
•    förslag till revisor
•    förslag till revisionsutskott
•    principer för utseende av valberedning
•    förslag till ordförande vid årsstämman

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: valberedningen@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm

Stockholm den 10 oktober 2017

Valberedningen i Creades

Sven Hagströmer
Ordförande i valberedningen

Ladda ner denna nyhet som PDF