Kommentar från VD 2023

Bästa aktieägare,

En bieffekt av att läsa Jan Gradvalls utmärkta bok om Abba ”Vemod undercover” är att man får svar på en fråga man kanske inte visste att man hade men ändå alltid undrat över: Varifrån kommer de svenska dansbandens förkärlek till att använda bok-staven z i sina namn? Det något oväntade svaret är att Lasse Stefanz inledde denna trend då skyltningsbokstäverna tog slut vid en spelning i Kristianstad och man var tvungen att ersätta det sista s:et med ett z. Resultatet blev så lyckat att Lasse Stefanz fortsatte med denna nya stavning och ett stort antal andra dansband valde att haka på trenden. Abbas exempellösa framgång har många förklaringar men att ”haka på trender” är inte en av dem. Tvärtom befann sig bandet vid tiden för sitt genombrott snarare i direkt opposition mot den tidens vänsterdominerade progressiva musikrörelse som ogillade Abba så till den grad att studiomusiker som vid något tillfälle spelat med Abba kunde portas från att medverka i andra sammanhang. Med nästan femtio års perspektiv på konflikten mellan proggrörelsen och Abba kan man konstatera att historien korat Abba till tydlig vinnare ur såväl en kommersiell som konstnärlig dimension.

Historien om Abba rymmer, liksom alla goda historier, både med- och motgång och därtill en och annan oväntad comeback. Man kan med fog diskutera huruvida Creades har några som helst likheter med Abba men en sådan likhet skulle kunna vara att även vi har haft vår beskärda del av såväl medgång som motgång. Det nu avslutade året 2023 kanske inte skall beskrivas som en fullfjädrad comeback men det är i alla fall ett väsentligt starkare år ur ett avkastningsperspektiv jämfört med 2022. Detta sagt så har vi fortfarande långt kvar till avkastningsnivåerna under rekord-åren 2021 och 2020.

  Vårt substansvärde per aktie ökade med 6 procent under året vilket är i närheten av vårt absoluta mål att leverera en avkastning överstigande 7,5 procent. Vi är dock inte i närheten av att nå vårt relativa mål om att överträffa Stockholmsbörsen (OMXSGI) som ökade med 19 procent på helåret. When all is said and done[1] får 2023 ändå summeras som ett år av återhämtning och konsolidering. Kanske inte något att utbrista Mamma Mia över, men inte heller i närheten av att vara något Waterloo. Investeringsverk-samhet kännetecknas av att starkare perioder följs av svagare perioder i en ständigt pågående växelverkan. The name of the game är att lyckas säkerställa att denna långsiktiga rörelse är riktad uppåt. Creades, liksom Abba, vinner just på att jämföras i ett lite längre historiskt perspektiv. Sedan starten 2012 har avkastningen på Creades substansvärde varit mer än dubbelt så hög som Stockholmsbörsen och nära fem gånger bättre än vårt årliga avkastningskrav. Vi har även en avkastning över tid som placerar oss högt upp på svensktoppen vid en jämförelse med övriga i Stockholm noterade investeringsbolag.

Utvecklingen i portföljen och befintliga innehav

Creades mål är att ge våra aktieägare en god riskjusterad avkastning genom att aktivt arbeta med en portfölj fördelad på tre huvudområden i form av (i) Direktägda noterade innehav, (ii) Aktiv förvaltning samt (iii) Onoterade innehav. Under året har de Direktägda noterade innehaven avkastat 7 procent och den Aktiva förvaltningen 8 procent. Sammantaget avkastade den noterade delen av portföljen 8 procent emedan de Onoterade innehaven gav en avkastning om 2 procent. I linje med detta VD-ords musikaliska tema känns det passande att presentera några av årets viktigare bolagshändelser till utvalda delar av Abbas låtskatt:

    Money Money Money: Avanza (SEK +278 mn /+8 procent) visar styrka genom att under ett delvis utmanande börsår ändå uppvisa en imponerande tillväxt om 124 000 nya kunder och ett nettoinflöde om SEK 72 miljarder. Baserat på senast tillgängliga statistik från i höstas motsvarar detta en tredjedel av det totala nettoinflödet till hela sparmarknaden - en siffra som blir än mer imponerande mot bakgrund av att Avanza endast har 6,5 procent av marknaden mätt som tillgångar. Bolaget slår klart hårdare än sin viktklass! Om jag får bygga vidare på boxningsanalogin så fick Avanza även sina törnar under året i form av misslyckad vd-rekrytering, några större driftstörningar och gradvis ökande ambitioner från konkurrenter som på olika vis gör sitt bästa för att komma i kapp Avanza. Att vi för fjortonde året i rad vann SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste sparkunder är givetvis glädjande men inte på något vis en garanti för framtida välgång. Avanza går in i 2024 med ett och annat att bevisa och det är just så vi gillar att se bolaget – Starkt, stolt och revanschhungrigt.

  Don’t shut me down: Creaspac (SEK +11 mn /+2 procent) har som förväntat utvecklats stabilt då bolaget i allt väsentligt utgörs av kassa. Bolaget har under året upplevt en något förbättrad marknadsmiljö där det fortsatt stängda eller i alla fall snäva fönstret för traditionella börsnoteringar i relativa termer ökar värdet av en SPAC-notering av den typ som Creaspac kan erbjuda. Vi har under året varit involverade i ett flertal potentiella förvärvsdiskussioner utan att någon av dessa lett till affär, oftast på grund av olika uppfattningar om värdering. Vi vill givetvis mycket gärna hitta ett onoterat bolag att notera genom Creaspac under det knappa halvår som återstår av bolagets mandat. Ett viktigt förbehåll är dock att en sådan affär med hög säkerhet måste vara attraktiv och rätt för samtliga parter. Om vi inte hittar en sådan situation kommer vi i stället att avveckla Creaspac och skifta ut bolagets tillgångar till aktieägarna.

  Happy new year: Verksamheten inom den Aktiva förvaltningen (SEK +153 mn /+8 procent) lyckades navigera det gångna årets delvis stormiga vatten med tilltagande bravur. Portföljens inriktning mot mindre och växande bolag var inledningsvis ett sänke i relation till index men genom en kombination av aktiv omstrukturering i portföljen, operationellt stöd till enskilda bolag och en generell revansch för vår typ av bolag slutade året i god harmoni och med ett tydligt krympt avstånd till index under årets sista månader.

Våra onoterade innehav bjuder på en mer dynamisk blandning av låtar i varierande tempo och med både dur och moll i grundackorden:

  On and on and on: StickerApp (SEK +455 mn /+121 procent) levererar ännu ett år med såväl tillväxt som lönsamhetsmarginal runt 30 procent. Liksom tidigare år är den amerikanska marknaden den huvudsakliga tillväxtmotorn, både vad gäller omsättning och vinst. Bolaget har betydande likheter med andra framgångs- rika investeringar i Creades historia så som en stark strategisk position där man gynnas av branschens snabbt pågående digitalisering och, viktigast av allt, ett mycket starkt fokus på kundnöjdhet.

  Two for the price of one: Att få två för priset av en brukar vanligen vara någonting positivt, men just i fallet Instabee (SEK –387 mn /–52 procent) är det dessvärre entydigt negativt. Bolaget bildades i slutet av 2022 genom en sammanslagning av vår tidigare investering Instabox och den jämstora branschkollegan Budbee. Efter en serie nedskrivningar under året är vi nu i ett läge där de två sammanslagna bolagen i princip värderas som ett av de ingående. Den kraftiga nedskrivningen bör självfallet ses i ljuset av att värderingarna toppade i samband med samgåendet och att den sedan dess ordentligt avsvalnande marknaden resulterat i kraftigt sänkta värderingar för tillväxtbolag i allmänhet och e-handelsrelaterade bolag i synnerhet. Ur ett större perspektiv är vi fortsatt positiva i vår syn på bolagets möjligheter. En viktig målsättning för året är att uppnå positiva kassaflöden och lönsamhet och att från den nivån växa vidare inom och utanför den nordiska huvudmarknaden.

  The Winner takes it all: Inets (SEK +30 mn /+12 procent) outtröttliga fokus på kundnöjdhet har inte bara resulterat i glada kunder och hög tillväxt. Bolaget är även Sveriges mest prisbelönta teknikåterförsäljare. Sedan starten år 2000 har totalt 38 utmärkelser kammats hem, en trend som fortsatte 2023 när Pricerunner utsåg Inet till årets e-handlare inom Datorprodukter. Även Prisjakt utsåg Inet till Årets butik inom datorer och tillbehör och bolaget tog även en fin silvermedalj som årets näst bästa e-handlare över alla kategorier. Året var även starkt rent kommersiellt då Inet återigen uppvisade god tillväxt efter 2022 års tillbakagång i efterdyningarna av pandemin. Inet har en för sin bransch relativt hög och stabil lönsamhet över tid och är därtill skuldfritt vilket skapar goda möjligheter att flytta fram positionerna i dagens lite mer utmanande marknadsmiljö.

  Bang a Boomerang: Mentimeter (SEK +72 mn /+41 procent) hade ett starkt år. Bolagets huvudsakliga produkt – en interaktiv presentationsmjukvara som möjliggör realtidsfeedback från publiken i möten och presentationer – har kunder över hela världen. Mentimeter tog under året ett viktigt steg i form av det nyöppnade kontoret i Sydney som, tillsammans med bolagets tidigare kontor i Stockholm och Toronto, medför att bolaget numera har en fullt global täckning.

  S.O.S: Apotea (SEK –70 mn /–23 procent) behöver trots den för året minskade värderingen knappast sända ut några nödsignaler till marknaden. Tvärtom har bolaget gradvis ökat både tillväxt och lönsamhet, bland annat tack vare att de investeringar bolaget gjort inom automatisering och logistik nu börjat ge tydlig effekt. Låtvalet S.O.S är dock fortfarande välpassande med tanke på bolagets aktiva arbete för att stödja Ukraina i sin rättmätiga kamp mot Rysslands invasionsförsök. Under året har Apotea genom egna och kunders bidrag skänkt läkemedel och sjukvårdsutrustning till ett värde om SEK 17 mn. Ett mycket handfast sätt för dig som vill dra ditt strå till stacken är att bidra med medel till de akutryggsäckar för krigssjukvård (https://www.apotea.se/akutryggsack-ukraina-100-kr) som Apotea kontinuerligt sänder till ukrainska förband. En perfekt present för studentmottagningar och andra bemärkelsedagar!

 

Portföljaktivitet, Likviditet och Utdelning

Årets förändringar i portföljen samt utveckling för likviditet och utdelning kan sammanfattas i toner och ord på följande vis:

  Take a chance on me: Under året har vi välkomnat ett nytt större onoterat bolag i form av Kreditz som med hjälp av Open Banking och PSD2-teknologi utvecklar produkter för kreditbedömningar och kundkännedom. Bolagets kunder, som till stor del är banker och finansiella institutioner, kan med hjälp av Kreditz både effektivisera sitt arbete och tack vare mer kompletta och aktuella data fatta informerade kundbeslut. I stället för att chansa utifrån den vanligen föråldrade kreditinformation som branschens traditionella aktörer erbjuder.

  I do, I do, I do, I do, I do: Vårt portföljbolag Chassi med verksamhet inom lagerfinansiering för bilhandel samt egen handel med bilar har under året uppvaktat och uppvaktats av finansbolaget Brocc med resultatet att bolagen gick samman runt årsskiftet. Bolagens gemensamma vision är att bli den ledande digitala fordonsbanken genom att kombinera Chassis marknadskunskap och Broccs finansiering och robusta kredit- och risksystem.

  Gimme! Gimme! Gimme!: Vid årsskiftet uppgick Creades likvida medel till SEK 299 mn vilket, kombinerat med omständigheten att Creades är ett skuldfritt bolag, skapar gott handlings- utrymme i nuvarande marknad. Styrelsens förslag till stämman är att höja den kvartalsvisa utdelningen till 0,40 (0,35) kronor per aktie eller totalt 1,60 (1,40) kronor för året.

 

Framtidsutsikter

Vi på Creades framhåller ofta att vi inte lägger någon större energi på att försöka spå den framtida marknadsutvecklingen. Detta förklaras dels av att vi inte tycker vi är särskilt talangfulla inom spådomskonsten, dels av att vi inte ser det som vår uppgift att sia om marknaden. Vi investerar inte i index eller marknader utan letar investeringar i specifika aktier och bolag som vi långsiktigt tror på oavsett den mer kortsiktiga marknadsmiljön. Med den brasklappen dristar vi oss ändå till att ha en försiktigt optimistisk syn på året som kommer. En kvalificerad gissning är att räntorna börjar röra sig nedåt under året, att konjunkturen fortsätter vara svag och att den svenska kronan återtar en del förlorad mark.

I ett sådant scenario skulle tidigare års vinnare som större exportberoendebolag och traditionella banker sannolikt utvecklas svagare medan tillväxtbolag och mindre konjunkturberoendebolag (=bolag av den typ som Creades till stor del investerar i) omvänt skulle gynnas. Den viktigaste orsaken bakom vår relativa tillförsikt om framtiden är dock inte gissningar om marknaden utan vissheten om styrkan i vår befintliga portfölj och tilltron till vår investeringsfilosofi med dess bärande delar att kunna kombinera långsiktiga investeringsbeslut med förmågan att agera snabbt och opportunistiskt när intressanta möjligheter dyker upp.

Med de orden återstår endast för oss på Creades att säga Thank you for the music. Och att uttrycka en förhoppning om ett 2024 med I still have faith in you som bakgrundsmusik.

 

Hasta Mañana,

John Hedberg

Verkställande direktör


[1] Detta är den första, men inte den sista, Abbalåten som förekommer i detta vd-ord. För dig som så önskar finns samtliga låtar samlade på denna spellista i den ordning de förekommer: https://open.spotify.com/playlist/378G2TyBxm5Vv9V34LMCtg?si=eeb79c70da484d26

 

John Hedberg, VD