Kommentar från VD 2020

Bästa aktieägare,

John Hedberg, VD

Bert Karlsson lär ha sagt att ”Efter 35 års obruten framgång kan jag kosta på mig att vara ödmjuk”. Det finns betydande skillnader mellan Bert Karlsson och investeringsbolaget Creades AB, bland annat att vi bara varit verksamma i nio fulla räkenskapsår och att vi i alla fall försökt hålla oss rimligt ödmjuka i såväl med- som motgång även om vi under dessa nio år rent objektivt haft en större del av det förra. En tusenlapp som investerades i Creades innehav vid starten 2012 skulle per årsskiftet 2020 ha vuxit till ett värde om 6730 kronor. Om samma tusenlapp vid samma tid investerats i index hade den tusenlappen idag motsvarat ett värde om 3200 kronor. Utvecklingen under 2020 sticker dock ut som extrem. Under året uppgick avkastningen på vårt substansvärde till 82 procent vilket är nästan sex gånger bättre än Stockholmsbörsens (OMXSGI) utveckling och elva gånger bättre än vårt absoluta avkastningskrav om 7,5 procent. Denna utveckling gör 2020 till det i särklass starkaste året i Creades historia då avkastningen är mer än dubbelt så hög som den var vårt näst starkaste år 2013.

Skillnaderna till trots tycker jag ändå Bert Karlssons citat i inledningen har sin relevans. Man är aldrig så bra som man kan få för sig när allt verkar gå ens väg och aldrig så dålig som man kan tycka i mörka stunder av motgång. En närliggande aspekt är hur man undviker att framgång övergår till förnöjsamhet och självgodhet och, omvänt, att motgång leder till uppgivenhet eller än värre förnekelse. Efter ett år som för stora delar av världen varit ett motgångsår och samtidigt, ur Creades perspektiv, bjudit på stark medgång känns dessa frågeställningar extra aktuella. Världen må på rekordkort tid ha tagit fram ett vaccin mot Covid-19, men då inget motsvarande vaccin finns mot hybris får vi praktisera andra metoder som att hålla sans, distans och perspektiv*). Med den föresatsen vill jag ge mig på att summera det i flera avseenden unika året 2020 från Creades perspektiv.

Utveckling i portföljen och befintliga innehav

Creades mål är att ge våra aktieägare en god riskjusterad avkastning genom att aktivt arbeta med en portfölj fördelad på tre huvudområden - Direktägda noterade innehav, Aktiv förvaltning av noterade innehav inom ramen för Creades kapitalförsäkring samt Onoterade innehav. Under året har de Direktägda noterade innehaven avkastat 141 procent och den Aktiva Förvaltningen avkastat 98 procent. Tillsammans bidrog de noterade innehaven med 109 procents avkastning. De Onoterade innehaven bidrog med 40 procents avkastning under året.  

Verksamheten inom Direktägda noterade innehav utgörs av innehavet i Avanza (+SEK 2135 mn / +141%) som även är Creades enskilt största investering. Avanza hade en mycket stark utveckling under året då sparkapitalet passerade SEK 500 mdr och bolaget fick nöjet att välkomna över 300 000 nya kunder. För att sätta denna siffra i perspektiv är det lika många kunder som sammanlagt kom in under bolagets första fjorton år som bolag. Kanske än viktigare var att Avanza för elfte året i rad tog hem SKI:s utmärkelse ”Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande”. Fokus på kundnöjdhet och kundnytta är givetvis en viktig förklaring till varför nästan var femte sparkrona som idag sätts in i Sverige hamnar hos Avanza. Bolaget har under en längre tid utvecklats exceptionellt starkt och utöver tidigare nämnda fokus på kundnytta kan framgångarna tillskrivas hög intern effektivitet och ett stadigt flöde av nya produkter och tjänster. Den historiska framgången är dock ingen garanti för framtiden - Såväl kundernas förtroende som bolagets utveckling är ett ständigt pågående arbete. En vanlig frågeställning under året har varit huruvida bolagets kraftiga tillväxt under pandemin är av tillfällig eller mer permanent natur. Vår syn är att även om kundaktiviteten periodvis varit extrem och rimligen kommer normaliseras vägs detta mer än väl upp av den betydande ökningen i kunder och sparkapital som de facto tagit bolaget till en helt ny nivå. Utmaningen framgent är att fortsätta utveckla detta förtroende för såväl befintliga som framtida kunder. Givet Avanzas starka erbjudande är det möjligen en besvikelse att bolaget trots över 20 år i marknaden endast har en marknadsandel om dryga fem procent av den adresserade sparmarknaden. Som ägare ser vi betydande möjligheter för fortsatt tillväxt, bland annat inom pensionsområdet som med tanke på styrkan i erbjudandet jämfört med traditionella konkurrenter borde vara väsentligt större.

Den Aktiva Förvaltningen (+SEK 1313 mn / +98%) hade ett spektakulärt år. Årets avkastning överträffar, ofta med vid marginal, avkastningen för de bästa svenska och nordiska fonderna med inriktning på småföretag såväl som teknikbolag. De viktigaste bidragen till den Aktiva Förvaltningens avkastning kom från bolag som Addnode, EG7, Embracer, Kamux, Midsona och Stillfront, samtliga bolag som i betydande grad gynnats av eller hanterat pandemin väl. Sedan något år tillbaka har vi utökat vårt fokus på arbetet inom den Aktiva Förvaltningen, både i form av en förtydligad investeringsstrategi och en ökad portföljaktivitet. På en hög nivå letar vi efter bolag med potential för omvärdering från en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Vi har i första hand ett bolags- och situationsfokus snarare än ett branschfokus. En annan aspekt är att vi arbetar mer strukturerat med relationer till mäklare och ECM-deskar för att på så vis vara närmre marknaden och kunna agera snabbare. Detta mer strukturerade arbetssätt är naturligtvis inte ensamt förklaringen till årets enastående resultat – vi har precis som tidigare både haft tur och otur och även köpt för dyrt, sålt för tidigt eller i värsta fall gjort både och. Det är dock vår övertygelse att vi genom fokus, struktur och inte minst dedikerade resurser ökar sannolikheten för att lite oftare få rätt än att hamna fel vilket, när det gäller aktiv förvaltning, inte är en liten sak. 

Även den onoterade delen av portföljen hade ett mycket starkt år med Apotea (+SEK 180 mn / +95%), Inet (+SEK 135 mn / +54%) och Tink (+SEK 134 mn / +47%) som de tre största bidragsgivarna. De två första bolagen har tydligt gynnats av pandemins generella uppsving för e-handeln men även genom sina specifika sortiment i form av apoteksvaror respektive datorer och datortillbehör som är kategorier som ökat kraftigt under året. Tink har inte haft samma tydliga draghjälp av pandemin men har trots det tagit betydande steg i arbetet mot att konsolidera sin position som Europas ledande teknikleverantör inom open banking. Vi är naturligtvis extra glada att våra två senaste tillskott i den onoterade portföljen - StickerApp (+SEK 75 mn / +29%) respektive Instabox (+SEK 62 mn / +83%) - fått en mycket god start genom en kombination av en stark underliggande marknad och goda insatser i respektive bolag. Röhnisch (- SEK 5 mn / -7%) och de mindre onoterade innehaven i tidiga faser (-SEK 12 mn / -7%) hade ett något mer utmanande år med nedjusterade värderingar som resultat. Situationen i Röhnisch maskerar dock ett tudelat år där bolaget inledningsvis drabbades hårt av pandemin, bland annat som en följd av leveransstörningar. Under årets andra hälft lyckades dock bolaget vända utvecklingen med besked, inte minst genom en imponerande tillväxt för den egna e-handeln. Vi ser goda möjligheter till en fortsatt stark utveckling under ledning av bolagets nya vd Emma Stjernlöf som tillträdde i januari 2020. Under de senaste åren har vår onoterade portfölj fått en tydligare profil mot innehav som kännetecknas av digitala affärsmodeller och ett oförtrutet fokus på kundnytta. I likhet med utvecklingen inom den aktiva förvaltningen är årets exceptionella resultat en kombination av ett långsiktigt arbete som givetvis fått extra fart som en följd av pandemin. Vi är dock av den klara uppfattningen att årets utveckling är en acceleration av en mer långsiktig strukturell trend, snarare än en temporär effekt. I ett större perspektiv är vi mycket nöjda med den onoterade portföljens profil även om vi givetvis även här hade kunnat göra saker snabbare och bättre. Bland annat kan vi banna oss själva att vi inte investerade tidigare i bolag som Apotea och Instabox som vi följde över flera år innan vi gjorde slag i saken.

Portföljaktivitet, Likviditet och Utdelning

På portföljnivå har året präglats av en förhållandevis normal aktivitet på den noterade sidan där Creades spelat en aktiv roll i ett stort antal noteringar och placeringar. Den onoterade aktiviteten har varit lägre än normalt, bland annat till följd av pandemins begränsningar rörande resor och fysiska möten. Detta till trots har vi genom investeringen i Instabox i april välkomnat ett större nytt onoterat bolag till Creadesfamiljen. Bolaget befinner sig i en närmast exponentiell tillväxtfas och i slutet av året deltog Creades tillsammans med andra befintliga ägare i en nyemission med syfte att ge bolaget ytterligare muskler för fortsatt svensk och internationell expansion. I december minskade Creades sitt innehav i Tink i samband med en transaktion i bolaget. Nettot av årets försäljningar och nyinvesteringar är att vår kassa stärkts från SEK 462 mn till SEK 640 mn och styrelsens förslag till stämman är att bibehålla den ordinarie utdelningen om SEK 14,00 kronor per aktie med kvartalsvis utdelning. 

Framtidsutsikter, i all ödmjukhet

Vi på Creades har under flera år förvånats och förundrats över marknadens styrka trots tider som varit såväl politiskt som ekonomiskt oroliga. Med facit i hand blev ju 2020 något av ett märkesår ur just den aspekten då stora delar av världsekonomin var nedstängd samtidigt som de flesta större aktieindex ökade för året som helhet. Börsen sägs ju vara framåtblickande och visst kan man ana ljuspunkter på horisonten i form av såväl vaccinering som fortsatta stimulanser, bland annat till följd av ett i alla fall på pappret mer handlingskraftigt parlamentariskt läge i USA. I samma andetag är det rimligt att oroas över hur världen kommer se ut efter pandemin med tanke på såväl den allmänna konjunkturen som ökad privat och offentlig skuldsättning. Den framtida ränteutvecklingen är kanske den enskilt mest avgörande faktorn. Många bedömare verkar utgå från att nuvarande extremt låga ränteläge kommer bestå under en lång tid och har dessa bedömare rätt kanske marknaden till och med är billig på nuvarande nivåer. En invändning mot detta synsätt är att på lång sikt kan mycket hända och skulle ränteläget förändras kan bilden snabbt bli radikalt annorlunda. Vaksamhet och ödmjukhet känns påkallat, nu mer än någonsin tidigare.

Jag kan utan vare sig omsvep eller tillkämpad ödmjukhet konstatera att vi på Creades inte är några experter på att förutsäga marknadens utveckling. Med facit i hand har vi definitivt haft mer fel än rätt just ur detta avseende då vi konsekvent har underskattat marknadens styrka på senare år. En tröst i sammanhanget är dock att vi inte investerar utifrån gissningar om makroekonomi utan istället investerar i enskilda aktier och bolag som vi långsiktigt tror på oavsett den kortsiktiga marknadsmiljön. Det är en svårighetsgrad som mer än väl räcker till för vårt vidkommande. Vi har genom åren gjort många och betydande misstag – Våra nu avslutade investeringar i Lindab och Bygghemma är t.ex. två lysande exempel på situationer där vi hade rätt avseende grunden för våra investeringar men där vi i båda fallen totalt missbedömde den tid det tog att också få rätt. Det enda tvärsäkra påståendet jag vågar göra om framtiden är att vi kommer att göra fler och nya misstag. Förhoppningsvis kommer vi även lära oss av dessa och inte tillåta misstag att bli misslyckanden. En nåd att be för inför 2021!

John Hedberg

Verkställande direktör

 

*)Jag tror dessvärre inte att vi kan hoppas på flockimmunitet, vare sig det gäller Covid eller hybris.