Kommentar från VD 2021

Bästa aktieägare,

John Hedberg, VD

På Karlbergsvägen 66 i Stockholm ligger Günters korvkiosk. Günters har i många år, och på goda grunder, haft ett grund­murat rykte att servera stadens i särklass bästa korv. Detta är givetvis skäl nog för ett besök, men skulle du befinna dig där rekommenderar jag även att du ägnar själva menyn lite extra uppmärksamhet. En bred majoritet av landets korvkiosker väljer att kortfattat och neutralt räkna upp vad som går att beställa. Günters avviker här från normen genom sitt mer utförliga, emellanåt poetiska, sätt att beskriva sortimentet. Den som funderar på att beställa en Alpenwurst får till exem­pel veta att ”detta är en korv som får dig att börja joddla” och Paprikakorven beskrivs som ett gott val ”för folk som är nyfik­na på livet”. I vissa fall är produktbeskrivningarna befriande krassa och rättframma. Den Ungerska Bratwursten sägs ”i all ärlighet inte vara någon större framgång”. Transparensen kul­minerar i beskrivningen av den Vegetariska Korven som avfär­das som ”En korv för miljöpartister. Den smakar faktiskt inte ett jäkla dugg”.

Utan att veta detaljer om Günters omsättning och lönsam­het utgår jag från att firman är i minsta laget för att bli aktuell som en investering för Creades del. Med detta sagt tycker jag det finns mycket som imponerar och inspirerar med detta före­tag i miniformat. Günters uppenbara passion för sina varor är eftersträvansvärd och säkert en viktig förklaring till firmans framgångar över många decennier. Jag tilltalas kanske ännu mer av den raka och ärliga kommunikation man använder mot kunder och omvärld – Ett föredöme i dessa tider av ängsliga och emellanåt till meningslöshet urvattnade försiktiga bud­skap! Med inspiration och ambition hämtad från Karlbergs­vägen tänkte jag därför gå vidare med att beskriva huvud­dragen i den meny Creades kunnat servera er som aktieägare under året som gått. I förhoppning om att ni skall finna den vara såväl smakfull som korrekt och ärligt beskriven!

Utveckling i portföljen och befintliga innehav

Efter en unikt stark utveckling under 2020 var vi mentalt för­ beredda på en lite lugnare period. Denna oro kom dock på skam då även 2021 blev ett mycket starkt år med en avkast­ning om 52 procent. Resultatet, som är det näst bästa under Creades nu tio levnadsår, innebär att vi utvecklades nära sju gånger bättre än vårt absoluta avkastningskrav och att vi även tydligt överträffade vårt relativa avkastningsmål i form av Stockholmsbörsen (OMXSGI) som ökade med 39 procent under året.

Creades mål är att ge våra aktieägare en god riskjusterad avkastning genom att aktivt arbeta med en portfölj fördelad på tre huvudområden – Direktägda noterade innehav, Aktiv förvaltning av noterade innehav inom ramen för Creades kapitalförsäkring samt Onoterade innehav. Under året har de Direktägda noterade innehaven avkastat 40 procent och den Aktiva förvaltningen 26 procent. Tillsammans bidrog de note­rade innehaven med 31 procents avkastning. De Onoterade innehaven var med en avkastning om hela 93 procent den viktigaste bidragsgivaren till Creades substansvärdesutveck­ling under året, både mätt som relativ och absolut avkastning.

Verksamheten inom Direktägda noterade innehav utgörs i skrivande stund av Avanza (+SEK 1 605 mn / +44 procent) och innehavet i Creaspac (+SEK 2 mn / +1 procent). Creades enskilt största innehav Avanza hade ännu ett år av stark tillväxt. Sparkapitalet uppgick per årsslutet till SEK 810 mil­jarder och bolaget fick nöjet att välkomna över 380 000 nya kunder under året vilket innebär att Avanza med sina nu nästan 1,7 miljoner kunder har en relation med var sjätte invå­nare i Sverige. Som om detta inte vore tillräckligt för att ”börja joddla” kan vi också glädjas åt att Avanza, mätt som sparkapi­tal, idag är ett dubbelt så stort bolag som man var för endast två år sedan. I inledningen av 2022 kommunicerade Avanza höjda målsättningar, bland annat att man avser nå 10 procents marknadsandel under 2025. Ur vårt perspektiv är detta en fullt rimlig målsättning. Möjligen borde ambitionen sättas högre än så med tanke på styrkan i Avanzas kunderbjudande i relation till vad som erbjuds från traditionella aktörer inom bank och försäkring. Pensionsområdet är ett utmärkt exempel på hur Avanza bryter ny mark med ett erbjudande som utgår från valfrihet, enkelhet och kundnytta, till skillnad från tradi­tionella aktörers fokus på inlåsningar, komplexitet och egen­ nytta. Det är mot den bakgrunden inte förvånande att Avanza under året tog klivet till att bli marknadsledare mätt som premieinflöde på den totala livmarknaden. Vad som möjligen förvånar är att det inte hänt tidigare. Om Avanza nu är vår motsvarighet till Günters Alpenwurst kanske Creaspac kan beskrivas som vår egen Paprikakorv – Ni vet, den där man skall välja om man är ”nyfiken på livet”. Creaspac noterades i juni och i egenskap av största aktieägare och även investe­ringsteam på entreprenad har vi på Creades under året nyfiket undersökt ett stort antal investeringsmöjligheter för Creaspacs räkning. När detta skrivs har ingen av dessa nått hela vägen in i mål, men vår bild är att det finns ett stort och ökande antal intressanta målbolag att föra diskussioner med. Den senaste tidens mer volatila marknader har sannolikt bidragit till att det noteringsfönster som under inledningen av 2021 stod på vid gavel slutit sig något, vilket allt annat lika borde öka attrak­tiviteten av att i stället noteras genom en SPAC­process.

Den Aktiva förvaltningen (SEK +572 mn / +26 procent) levererade ett fullt godkänt resultat, inte minst med tanke på den urstarka utvecklingen om hela 98 procent 2020. Under året har vi delvis viktat om fokus i portföljen och minskat eller sålt av en del av de större bidragsgivarna från 2020 till förmån för något mer mogna bolag med lägre värderingar med målet att hitta framtida tillväxt till rätt pris. De viktigaste bidragen till den Aktiva förvaltningens avkastning under 2021 kom från Exsitec, Truecaller, Bewi, Vestum och Humble, bolag som huvudsakligen tagits in i portföljen under det senaste året. Den underliggande strategin för den Aktiva förvaltningen är som tidigare att leta efter bolag med potential för omvärdering från en kombination av organisk tillväxt och förvärv samt situationer där Creades kan bidra till att denna omvärdering realiseras eller accelereras. Vi tillämpar i första hand ett situations­ och bolagsfokus snarare än ett branschfokus och en ständigt närvarande utgångspunkt är att hitta värde och tillväxt till rätt pris. Den i inledningen nämnde korvhandlaren Günters beskriver sin Polska Bratwurst som ”En rejäl baddare för sitt pris – mycket korv för lite pengar”, en beskrivning som väl illustrerar vad vi letar efter för vår egen Aktiva förvaltning!

Utan att sitta på detaljer om Günters räkenskaper är jag ganska säker på att Kabanossen (”En smaksensation – Vissa äter tre i stöten!”) utgör merparten av både omsättning och lönsamhet. För Creades del var årets Kabanoss utan tvekan de Onoterade innehaven som sammantaget levererade en ökning om 93 procent eller SEK 2 341 mn och därmed stod för årets viktigaste bidrag till substansvärdet. Samtliga onoterade innehav ökade i värde under året med Pricerunner (SEK +689 mn / +186 procent), Instabox (SEK +516 mn / +158 procent) och Tink (SEK +412 mn / +133 procent) som enskilt största bidragsgivare. De senaste åren har profilen på vår onoterade portfölj gradvis koncentrerats mot innehav som gynnas av långsiktiga underliggande trender och ofta har betydande inslag av digitaliserade affärsmodeller. Detta har givetvis varit en lyckosam inriktning på portföljnivå som bidragit till den positiva utvecklingen. En väl så viktig förklaring till årets exceptionella resultat är dock att innehaven var och en för sig levererat enastående bolagsspecifika prestationer. Ett exempel på detta är Pricerunners imponerande omvandling där bolaget bland annat under året färdigställde skiftet från en föråldrad till en toppmodern teknikinfrastruktur. Ett annat är hur Instabox i ett högt tempo framgångsrikt lyckats expandera sin affär från den idag lönsamma svenska hemmamarknaden till flera nya europeiska marknader med betydande potential. Inet lyckades leverera sitt starkaste år någonsin trots – eller kanske tack vare – utmanande försörjningskedjor där bolaget genom en kombination av starka leverantörsrelationer och en passion för sina produkter och kunder lyckades navigera genom varubristen bättre än de flesta av bolagets konkurren­ter. Vi är inte ensamma om att berömma Inet – bolaget vann även huvudpriset ”Årets Butik” i Prisjakts årliga tävling. Röhnisch fick redan i förra årets vd-ord beröm för sin remar­kabla hantering av utmaningarna i pandemins inledning men förtjänar ytterligare uppmärksamhet för att man inte vilat på lagrarna utan i stället accelererat sin tillväxt med investeringar i bland annat e­handel och sortimentsutveckling. Vi på Creades är djupt tacksamma för det hårda och framgångsrika arbete som görs av grundare och ledning i våra innehav. Om ni händelsevis läser detta skulle jag gärna vilja tacka er genom att bjuda på en lunch senare i år. Kanske vid en utmärkt korv­ kiosk i Vasastan?

Portföljaktivitet, Likviditet och Utdelning

På portföljnivå har året präglats av en förhållandevis normal aktivitet på den noterade sidan där Creades spelat en aktiv roll i ett större antal noteringar och placeringar. Även den onote­rade aktiviteten återgick till mer normala omständigheter efter en tillfällig aktivitetssvacka under pandemins första år. Viktigare händelser under året inkluderar givetvis vårens ny­emission som i sin tur möjliggjorde bildandet och noteringen av Creaspac. Vi har även välkomnat två nya onoterade bolag i form av shoppingjämförelsesiten Pricerunner samt AMCAP som är verksamma inom fordonshandel och fordonsfinansie­ring. Under året har Visa respektive Klarna ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Tink respektive Pricerunner. Båda transaktionerna förväntas slutföras under kommande måna­der. Vid utgången av 2021 uppgick Creades kassa till SEK 467 mn, ett belopp som kommer öka ytterligare när transaktio­nerna i Tink och Pricerunner slutförs.1) Styrelsens förslag till stämman är att bibehålla den ordinarie årliga utdelningen om 1,40 kronor per aktie med kvartalsvis utdelning.

Framtidsutsikter

Inledningen av 2022 har präglats av mer volatila och nedåt­gående börser. Stort fokus ligger på huruvida den senaste tidens ökade inflation är tillfällig eller av mer permanent karaktär. En relaterad frågeställning är om högre inflation per automatik ger ett motsvarande högre ränteläge eller om vi i stället, likt efter andra världskriget, går in i en period med högre inflation men ett fortsatt relativt lågt ränteläge. Det senare scenariot måste inte nödvändigtvis vara dåligt för börsen. Andra osäkerhetsfaktorer utgörs av tilltagande geo­politisk osäkerhet, bland annat kring situationen i Ukraina, och mer närliggande vår i vissa avseenden självframkallade energikris. I ärlighetens namn lägger vi på Creades ingen större energi på att försöka förutspå den framtida marknads­ utvecklingen. En anledning är att vi inte tror oss vara särskilt bra på det. En annan, och viktigare, orsak är att vi inte ser det som vår uppgift. Vi investerar inte i index och marknader utan letar investeringar i specifika aktier och bolag som vi långsik­tigt tror på oavsett den kortsiktiga marknadsmiljön. Vi är övertygade om att det oavsett marknadsmiljö alltid finns nya intressanta investeringsmöjligheter att upptäcka. Inte minst för den som har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande och därtill lyxen att, som Creades, emellanåt kunna välja att agera kortsiktigt eller för den skull inte agera alls (vilket också kan vara ett aktivt val!).

Med dessa rader vill vi tacka er aktieägare för förtroendet under året och hoppas att vi får anledning att höras igen i samband med kommande rapporter. Till dess lovar vi att göra vårt yttersta för att utveckla vår meny och i möjligaste mån undvika Vegetarisk korv och Ungersk Bratwurst och i stället maximera inslagen av Alpenwurst och Paprikakorv.

John Hedberg

Verkställande direktör

 

1) Årsskiftets kassa (SEK 467 mn) skulle, om den investerades i Kabanoss från Günters, motsvara drygt 5,2 miljoner korvar som om de lades på rad mer än väl skulle täcka distansen från Smygehuk till Treriksröset. Detta är dock ingen investering vi aktivt överväger eller ens har diskuterat.