Kommentar från VD 2022

Bästa aktieägare,

John Hedberg, VD

”Ni jobbar för dåligt och är alldeles för loja – Få jag se minsta tecken på lojalitet i nästa halvlek byter jag ut er direkt!”. Dessa ord är inte feedback från någon missnöjd aktieägare utan en klassisk omklädningsrumsutskällning som sägs ha levererats av fotbollstränaren Rolf Zetterlund. Mot bakgrund av Creades resultat för det gångna året är det möjligen på sin plats med en uppsträckning. Substansvärdet per aktie minskade med 30 procent under 2022 vilket är sämre än Stockholmsbörsen (OMXSGI) som tappade 22 procent och vi missade även vårt mål om en årlig positiv absolutavkastning om 7,5 procent. Som lagkapten för IFK Creades tar jag till mig tränarens ord men vill samtidigt invända att vår insats i perioden 2022 bör ses i ljuset av de väsentligt mer framgångsrika perioderna 2020 och 2021. Sett i ett längre perspektiv har vi fortfarande en stabil ledning. Sedan starten 2012 har avkastningen på Creades substansvärde varit två och en halv gånger bättre än Stockholmsbörsen och fem gånger bättre än vårt årliga avkastningskrav. Vi hör hemma i maratontabellens absoluta toppskikt vid en jämförelse med övriga i Stockholm noterade investeringsbolag. Jag hade därtill haft vissa andra invändningar mot tränarens utskällning. Vi är förvisso lojala med våra innehav men har samtidigt en hälsosam omsättningstakt i portföljen där bolag löpande byts ut om vi upplever att vi inte längre är en relevant ägare eller om en intres­serad köpare har en väsentligt skild (och högre!) uppfattning om ett innehavs värde. Jag skulle även protestera mot att vi i inves­teringsteamet arbetat dåligt eller varit loja. Tvärtom har året präglats av mycket hög aktivitet vilket även syns i siffrorna där merparten av gapet mot index uppstod under årets första halva. För det fjärde kvartalet visade vi en positiv avkastning om 10 procent vilket är fullt i linje med börsens 11 procent. Att vi avslutade året på en stark tendens betyder givetvis inte att vi kan slå oss till ro. Vi är fullt medvetna om att vägen till framgång kantas av hårt arbete och inte ens då kan framgången tas för given. Eller som Rolf Zetterlund poetiskt skall ha uttryckt det: ”Det finns inga järnvägar till framgång!”

Utveckling i portföljen och befintliga innehav

Creades mål är att ge våra aktieägare en god riskjusterad avkast­ning genom att aktivt arbeta med en portfölj fördelad på tre huvudområden i form av (i) Direktägda noterade innehav, (ii) Aktiv förvaltning samt (iii) Onoterade innehav. Under året har de Direktägda noterade innehaven avkastat –28 procent och den Aktiva förvaltningen –37 procent. Sammantaget avkastade den noterade delen av portföljen –29 procent emedan de Onoterade innehaven gav en avkastning om –26 procent. Creades enskilt största innehav Avanza (SEK –1 554 mn /–30 procent) hade, trots en avtagande tillväxt efter de exceptio­nella pandemiåren, ändå en habil utveckling mätt som antal nya kunder och därtill ett positivt nettoinflöde av sparkapital. Kombinationen av stigande räntor, ökad inflation och fallande börser resulterade i tydligt lägre kundaktivitet men de minskade intäkterna från aktiehandel balanserades av ökade intäkter från räntenettot. Detta är en tydlig kvittens på styrkan och stabilite­ten i Avanzas affärsmodell. Ett annat bevis i den riktningen är att Avanza, trots en förhållandevis tuff omvärld, ändå lyckades leverera det näst bästa resultatet i bolagets historia. Avanza lämnar 2022 med nästan 1,8 miljoner kunder – kunder som för övrigt verkar vara nöjda då Avanza under året för trettonde gången i rad vann SKI:s pris ”Sveriges nöjdast kunder i katego­rin sparande” – och betydande möjligheter för fortsatt tillväxt från den nya och högre nivå bolaget tagit sig till efter pandemi­ åren. Pensionsområdet är ett utmärkt exempel på hur Avanza bryter ny mark med ett erbjudande som utgår från valfrihet, enkelhet och kundnytta, till skillnad från traditionella aktörers fokus på inlåsningar, komplexitet och egennytta. Avanzas stadigt ökande marknadsandelar inom pension är en tydlig indikation på att allt fler kunder får upp ögonen för vad som borde vara en självklarhet – att pensionssparandet skall gagna de unga, fram­ tida pensionärerna och inte de redan åldrade historiska pensions­ bolagen. För att ytterligare driva på denna utveckling lanserade Avanza under året ett uppmärksammat och prisat verktyg i form av ”Pensionsjakten” som på ett enkelt och transparent vis hjälper privatpersoner att hitta sina gömda eller glömda pensionspengar och flytta dem till en mer kundvänlig förvaltare utan dolda eller fasta avgifter. Om du som läser detta ännu inte provat pensions­ jakten är mitt varma råd att du gör det snarast – En självklarhet fullt i nivå med Glen Hyséns kommentar om att ”hela bollen måste ligga still innan frisparken slås”!

Det andra innehavet inom Direktägda noterade innehav, för­värvsbolaget Creaspac (SEK –17 mn /–4 procent), utgör något av en ljusglimt i den noterade portföljen. Att innehavet värde­ mässigt utvecklades markant starkare än index under 2022 kanske inte är så förvånande då bolaget i allt väsentligt utgörs av en kassa. Vi får emellanåt frågan om vi känner oss stressade att genomföra ett förvärv i Creaspac. Den frågan har ett mycket enkelt svar – vår allt annat överskuggande prioritet är att göra ett bra förvärv. Vi avser, och är även avtalsmässigt uppbundna, att kvarstå som en långvarig ägare i det eventuellt förvärvade bolaget och skulle vi inte hitta ett målbolag som vi bedömer är tillräckligt attraktivt kommer vi inte heller att genomföra en affär. Därtill har vi precis (i december 2022) inlett den andra halvleken av de tre år vi har på oss. För att citera sportkommen­tatorn Agne Jälevik så har det mållösa resultatet förvisso ”stått sig över halvleksvilan” men det är likaledes sant att vi är inne i en stark period just nu. Bolaget har under året upplevt en tillta­gande positiv marknadsmiljö där det tuffare klimatet för tradi­tionella börsnoteringar gjort att värdet av en SPAC-­notering som Creaspac kan erbjuda ökat i attraktivitet. Detta syns tydligt i såväl numerär som kvalitet på de diskussioner bolaget är enga­gerat i.

Den Aktiva förvaltningen (SEK –1 067 mn /–37 procent) hade ett utmanande år. Den underliggande strategin för den aktiva förvaltningen är att leta efter bolag med potential för omvärde­ring från en kombination av organisk tillväxt samt förvärv och situationer där Creades kan bidra till att denna omvärdering realiseras eller accelereras. Vi tillämpar i första hand ett situa­tions­ och bolagsfokus snarare än ett branschfokus och en stän­digt närvarande utgångspunkt är att hitta värde och tillväxt till rätt pris. Vi arbetar aktivt med såväl portföljens sammansätt­ning som respektive innehav. Ett tema som ökat i relevans under året har varit att hjälpa våra bolag till en mer ändamåls­ enlig balansräkning och finansiering för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Vi har en viktig roll i att samla bolagsledningar, långiva­re och andra aktieägare kring en gemensam agenda som skapar värde för samtliga aktörer. Ett annat högaktuellt tema är att bistå våra bolag med en förtroendeskapande rapportering och marknadskommunikation. Detta är givetvis alltid en prioritet, men än mer så i en mer volatil marknad. Sett i ett något större perspektiv var årets tillbakagång för den aktiva förvaltningen inte helt oväntad, bland annat med tanke på den exceptionellt starka utvecklingen under perioden 2020–2021. Vi har avsikt­ligt valt en strategi med inriktning mot relativt mindre och växande bolag och denna grupp har utvecklats svagare i relation till breda index i en fallande marknad. Den aktiva förvaltningen har därtill utnyttjat årets turbulenta marknad till att investera i nya innehav på attraktiva värderingar vilket gav konkreta resul­tat under 2022 års fjärde kvartal då avkastningen låg fullt i linje med OMXSGI. Detta ger fog för viss optimism för framtiden även om facit naturligen kommer först senare i år. Mats Strand­ bergs kommentar från Davis Cup finalen 1996 känns i samman­ hanget passande: ”Det är för tidigt att säga att Niklas Kulti servar bättre nu, men han servar i alla fall bättre och bättre”!

Våra onoterade innehav hade även de en negativ avkastning (SEK –1 565 mn /–26 procent) under 2022. Denna avkastning bör ses i ljuset av att vi under året slutförde försäljningarna av två av våra största onoterade innehav Tink och Pricerunner. Då dessa affärer avtalades och prissattes under 2021 och där­efter genomfördes under 2022 har ingen meningsfull omvärde­ring av innehaven skett under året. Rensat för dessa två transak­tioner har de onoterade innehav vi ägt under hela året skrivits ned med 43 procent under 2022. Creades marknadsvärderar samtliga onoterade innehav och den huvudsakliga metoden är att värdera innehaven i relation till jämförbara noterade bolag med tillämpande av en illikviditetsrabatt om 30 procent. Samti­digt som det är en realitet att mindre, onoterade snabbväxande bolag som helhet tappat mer i värde än de noterade indexen under året är det en viktig poäng att våra onoterade innehav över lag är välmående och växande bolag som antingen redan idag är lönsamma med positiva kassaflöden eller kommer nå dit med befintlig kassa. Mot den bakgrunden kan man möjligen invända att vi tillämpar en onödigt tuff värderingsmetodik men vi föredrar att använda en konservativ ansats, om än inte fullt lika konservativ som Rolf Zetterlunds uppmaning till tre spelare att ”gå ut och bilda en kvadrat på mittplan”.

Portföljaktivitet, Likviditet och Utdelning

På portföljnivå har vi under året välkomnat tre nya bolag i form av Stabelo (bolån), Mentimeter (interaktiv presentationsmjuk­vara) och Findity (mjukvara för kostnadsersättningar och kvittohantering). Samtliga bolag har det gemensamt att man uppvisat en stark tillväxt inom i grunden lönsamma affärsseg­ment. En annan, och för oss avgörande, gemensam egenskap är det mycket starka fokuset på kundnöjdhet och att samtliga bolag drivs av djupt engagerade grundarteam. Vi är mycket nöjda över att få vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen i dessa bolag. En annan betydande händelse under året var samgåendet mellan vårt befintliga innehav Instabox och branschkollegan Budbee. Affären slutfördes under det fjärde kvartalet efter god­kännande från konkurrensverket och vi ser med stor entusiasm fram emot att fortsätta stötta det nya bolaget Instabee i sin fortsatta tillväxtresa. Relationen mellan Instabox och Budbee fångas väl av Henrik Larssons beskrivning av relationen mellan honom och forwardkollegan Mats Magnusson i Helsingborgs IF: ”Vi komplicerar varandra på ett bra sätt!”

Under året har Creades stärkt sin kassa, bland annat genom avyttringarna av Tink och Pricerunner. Styrelsens förslag till stämman är att bibehålla den ordinarie kvartalsvisa utdelningen om 0,35 kronor per aktie eller totalt 1,40 kronor för året. Vid årsskiftet uppgick våra likvida medel till SEK 613 mn vilket, kombinerat med omständigheten att Creades är ett skuldfritt bolag, skapar gott handlingsutrymme i nuvarande marknad.

Den imponerande kassan i kombination med fjolårets mindre imponerande resultat får mig osökt att tänka på Rolf Zetterlunds peppande uppmaning i ännu ett omklädningsrum: ”Kom igen nu grabbar, nu tar vi nya tag och börjar om från cash!”.

Framtidsutsikter

Inledningen av 2023 har präglats av ett något mer positivt marknadsklimat med stigande börser och signaler om en lugnare ränteutveckling. Kanske är vi nu i ett läge där de flesta av de negativa risker vi oroat oss för redan materialiserats och som en konsekvens vågar marknadens aktörer i stället hoppas på lite positiva överraskningar? Från Creades sida vågar vi inte gå fullt så långt utan väljer att ha en öppen inställning till vad som kan hända under året, fullt i linje med de långsiktiga opportunister vi är. För den som vill finns fortsatt mycket att oroa sig för, t.ex. den allt tuffare situationen för inhemska konsumenter till följd av ett allmänt högre pris­ och ränteläge. En ännu större osäker­ het ryms givetvis i den framtida utvecklingen för Rysslands anfallskrig mot Ukraina som ur all logik rimligen bör sluta med en rysk kollaps men vägen dit – och själva kollapsen – kan bli nog så smärtsam. Vi på Creades gör inga anspråk på att kunna förutspå den framtida marknadsutvecklingen. En anledning är att vi inte tror oss vara särskilt bra på det. En annan, och viktiga­re, orsak är att vi inte ser det som vår uppgift. Vi investerar inte i index och marknader utan letar investeringar i specifika aktier och bolag som vi långsiktigt tror på oavsett den kortsiktiga marknadsmiljön. Vi är övertygade om att det alltid finns nya intressanta investeringsmöjligheter att upptäcka. Inte minst för den som har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande och därtill lyxen att, som Creades, emellanåt kunna välja att agera kort­ siktigt eller för den skull inte agera alls (vilket också kan vara ett aktivt val!). Fältet är vidöppet, eller för att låna ord från backhopparlegenden Jan Boklöv: ”Det finns en topptrio på 10–15 man som alla kan vinna!”.

John Hedberg

Verkställande direktör