Avyttring av aktier samt omvärdering av Creades innehav i Tink

Creades har i dag avyttrat aktier i Tink för SEK 37 mn. Transaktionen medför en uppvärdering av innehavet i Tink med SEK 93 mn för Creades ursprungliga innehav. I den senast publicerade substansvärdesrapporten per 30 november 2019 uppgick värdet på totala innehavet till SEK 228 mn. Efter avyttringen äger Creades aktier i Tink värderade till SEK 285 mn.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 0706-292337

Stockholm den 20 december 2019

Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december, klockan 19:45 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF