Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Substansvärdet har under första kvartalet ökat med 1 procent

  • Substansvärdet har ökat med 1 procent. Six Return Index ökade under samma period med 6 procent
  • Rörelsedrivande dotterbolag inkluderas i Creades substansvärde till marknadsvärde från och med Q1 2017
  • Försäljning av samtliga aktier i Transcom WW till en likvid av 247 Mkr i samband med att Altor fullföljde det under 2016 presenterade uppköpserbjudandet

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2017 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 18 april 2017

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF