Valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2023:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Handelsbanken Fonder, Spiltan Fonder AB och AMF Pension & Fonder. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB)
  • Helene Fasth Gillstedt som representerar Handelsbanken Fonder
  • Erik Brändström som representerar Spiltan Fonder AB
  • Patricia Hedelius som representerar AMF Pension & Fonder

Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, utsågs 2023 till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2024, som avses hållas den 10 april 2024, presentera:

  • förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden
  • förslag till revisor
  • förslag till revisionsutskott
  • principer för utseende av valberedning
  • förslag till ordförande vid årsstämman

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller har frågor kan göra detta via e-post till: info@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Ingmar Bergmans gata 4
114 34 Stockholm

Stockholm den 27 september 2023

Sven Hagströmer
Styrelsens ordförande

Ladda ner denna nyhet som PDF