Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +22 (+13) procent. OMXSGI avkastade under samma period -4 (+20) procent
  • Resultat uppgick till 78,91 (38,72) kr per aktie för perioden
  • Utdelning till aktieägarna beslutades med 24,50 (14,00) kronor varav 14,00 kronor har utbetalts

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2020 finns i bifogad PDF.

 

Stockholm den 10 juli 2020

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

 

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020, klockan 08:30 CET.  


Ladda ner denna nyhet som PDF