Kallelse till extra bolagsstämma i Creades den 15 februari

Aktieägarna i Creades AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 15  februari 2013 klockan 10.00 i Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 9 februari 2013, dels anmäler sig till stämman senast måndagen den 11 februari 2013 per post under adress Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm, via telefon 08 - 412 011 00, via fax 08 - 412 011 11 eller via e-post till info@creades.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i så god tid att registreringen är utförd lördagen den 9 februari 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.


Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  7. Förslag från Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna
  8. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag från Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna

Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 250.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB föreslår vidare att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 226.468,08[1] kronor med indragning av högst 7. 090.755 aktier.

Minskningen syftar till att genomföra en återbetalning till aktieägarna i form av aktier i det helägda dotterbolaget Sedarec AB (publ), org. nr 556883-3189 (”Dotterbolaget”). Bakgrund och motiv till den föreslagna återbetalningen har utförligt beskrivits i separat pressmeddelande offentliggjort idag. Förslaget innebär i huvudsak följande.

För varje aktie i Creades erhåller bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, en inlösenrätt. Tio inlösenrätter berättigar till inlösen av tre aktier i Creades mot erhållande av tre aktier i Dotterbolaget.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter föreslås bli den 25 februari 2013. Anmälningsperioden ska löpa mellan den 1 mars och den 26 mars 2013. Utbetalning av inlösenvederlaget, bestående av aktier i Dotterbolaget, beräknas ske omkring den 17 april 2013.

____________________

Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.


Aktier

I bolaget finns totalt 23.635.853 aktier, varav 20.770.453 A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 21.056.993 röster.


Handlingar m m

Det fullständiga förslaget från Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med den 1  februari 2013 och sänds till aktieägare som så begär, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.creades.se.

Stockholm i januari 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen


[1] Minskningsbeloppet är beräknat på basis av det nya kvotvärdet efter fondemissionen ovan.

Ladda ner denna nyhet som PDF