Avtal om försäljning av samtliga aktier i Tink

Creades har idag ingått avtal om försäljning av samtliga Creades aktier i Tink. Bakgrunden är att Tinks aktieägare och Visa överenskommit att Visa skall förvärva bolaget. Avtalet är villkorat av regulatoriska godkännanden och sedvanliga villkor och transaktionen kommer att slutföras när dessa uppfyllts. Sedvanliga garantier kommer att lämnas.

Visa kommer att betala 1,8 miljarder Euro i obelånat värde för Tink, inklusive incitamentsprogram för personal.  Det slutgiltiga priset kommer att justeras för verkliga skulder vid transaktionens slutförande, och Creades beräknas totalt att erhålla 723 Mkr, vilket kan jämföras med det senaste bokförda värdet motsvarande 311 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 24 juni 2021

Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2021, klockan 08:45 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF