Instabee

Sveriges okrångligaste frakt

Instabee är verksamt inom e-handelslogistik med fokus på leveranser av paket från handlare till konsumenter genom såväl hemleveranser som leveranser till skåp. Instabee skapades genom ett samgående mellan Creades tidigare portföljbolag Instabox och branschkollegan Budbee. Det nya bolaget är idag en ledande aktör på den svenska hemmamarknaden med betydande och växande positioner i de övriga nordiska länderna samt i Nederländerna och Tyskland.

Besök Instabees hemsida 

Creades innehav i Instabee:
Creades ägarandel 5,5 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde)1 31 oktober 2023: 394 mkr (5%)
Utveckling 2022, mkr2 Omsättning: 2 301 EBIT: - 1 081
  1. 1 Exklusive konvertibelt skuldebrev om 150 mn lämnat till Instabee i maj 2023
  2. 2 Detta är proforma efter sammanslagningen av branschkollegorna Instabox och Budbee

Creades har under flera år varit en ledande ägare i Instabox och har från den plattformen under året aktivt bidragit till samgåendet med Budbee. Såväl Instabox som Budbee har under de senaste åren revolutionerat sina respektive fält inom området för e-handelsleveranser. Att dessa två svenska entreprenörssuccéer nu går samman skapar en mycket intressant grund för framtida accelererad tillväxt och värdeskapande.

Instabee har fortsatt utvecklas stark under ett år som präglats av en lugnare e-handelsmarknad och ett svagare konsumentsentiment. Trots minskade paketvolymer på marknadsnivå visar Instabee stark tillväxt i såväl absoluta tal som relativa marknadsandelar. Det kommande året innebär fortsatt dubbelt fokus på tillväxt och integration. Creades bedömning är att bolaget genom samgåendet har en mycket stark utgångspunkt för att på kort sikt nå lönsamhet och på medellång sikt bli en ledande europeisk aktör inom e-handelslogistik.

 

Viktiga händelser 2022

  • Instabox och Budbee offentliggjorde avsikten att gå samman som Instabee i september och affären fullföljdes efter konkurrensgodkännande i
  • Affärslogiken bakom samgåendet handlar till stor del om att skapa effektivt resursutnyttjande av infrastruktur och kompetenser och trots den relativt korta tid bolaget har opererat som Instabee har betydande steg i integra- tionen uppnåtts redan under året
  • Creades är en av bolagets största ägare och är representerade i den nya styrelse som bildades efter samgåendet