Creades frigör kapital från investeringen i Carnegie

Vid extra bolagsstämma i Carnegie Holding AB (”Carnegie”) den 29 september 2015 fattades beslut om att lösa in samtliga utestående preferensaktier i Carnegie. För Creades del innebär det en inlösenlikvid om 189 Mkr, inklusive upparbetad utdelning. Detta belopp motsvarar cirka 2 Mkr mer än värderingen av preferensaktierna den 31 augusti 2015. Beräknat likviddatum är den 30 september 2015.

Efter ovan nämnda transaktion kommer Creades återstående innehav i Carnegie att omfatta konvertibla förlagslån till ett sammanlagt bokfört värde om 172 Mkr per den 31 augusti 2015.

Carnegie och dess ägare har också inlett förberedelser för att lösa in utestående konvertibla förlagslån. Under förutsättning av att bland annat tillräcklig kapitalbas föreligger, bedöms detta kunna ske omkring 31 december 2015, vilket för Creades del skulle motsvara en likvid om 178 Mkr, inklusive upparbetad ränta.

­- Carnegie har haft en god utveckling de senaste åren och gett oss en marknadsmässig avkastning på investeringen. Creades kommer efter dessa transaktioner ha en mycket stark finansiell ställning, vilket ger oss möjlighet att under de närmaste åren investera i nya noterade och onoterade innehav, säger Per Frankling, Creades VD.

Stockholm den 30 september 2015

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 30 september 2015, klockan 07:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF