2019

  • Substansvärde per 2019-01-31

    Creades avkastning på substansvärdet uppgår för perioden till 2 %. Six Return Index ökade 8 % under samma period