2021

 • Delårsrapport Creades AB 1 januari – 30 juni 2021

  Utfallet för Creades avkastning på substansvärdet blev +23 procent för första halvåret 2021.

 • Förändrat antal aktier och röster i Creades AB (publ)

  Den, på Creades extrastämma den 21 maj, beslutade riktade nyemissionen avseende 11 111 111 A-aktier har av Euroclear registrerats under juni månad.

 • Avtal om försäljning av samtliga aktier i Tink

  Creades har idag ingått avtal om försäljning av samtliga Creades aktier i Tink. Bakgrunden är att Tinks aktieägare och Visa överenskommit att Visa skall förvärva bolaget. Avtalet är villkorat av regulatoriska godkännanden och sedvanliga villkor och transa...

 • Viktig information - Creades etablerar SPAC på Nasdaq Stockholm

  ​EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLE...

 • Beslut vid extra bolagsstämma i Creades

  Vid extra bolagsstämma i Creades AB (publ) idag beslutades bland annat att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 27 april 2021. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes Creades extra bolagsstämma genom förhandsröstning, utan fysiskt delta...

 • Förändrat antal aktier och röster i Creades AB (publ)

  Antalet aktier och röster i Creades har under april månad ökat till följd av den uppdelning av bolagets aktier som beslutades vid Creades årsstämma den 14 april 2021, varigenom varje befintlig aktie, oavsett serie, delats upp i tio nya aktier.

 • KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CREADES

  Aktieägarna i Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, med säte i Stockholm, kallas till extra bolagsstämma fredag den 21 maj 2021. Mot bakgrund av covid-19 genomförs Creades extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nå...

 • Creades har genomfört en nyemission om cirka 11,1 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 1 000 miljoner kronor

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA...