Definitioner

 • Administrationskostnader - Kostnader för administration och personal (inklusive bonus), för Creades AB.

 

 • Avkastning per aktie - Aktiekursens värdeförändring under året, justerad med återinvesterad utdelning och eventuell inlösen, i förhållande till aktiekursen vid periodens början.

 

 • Avkastning på substansvärdet - Värdeförändring på substansvärdet per aktie under året, justerad med återinvesterad reglerad utdelning, beslutad ännu ej utbetald utdelning och eventuell inlösen, i förhållande till substansvärdet per aktie vid periodens början.

 

 • Direktavkastning - Lämnad kontantutdelning per aktie i förhållande till
  börskursen vid årets utgång.

 

 • Indragning av syntetiskt återköpta aktier - Minskning av aktiekapitalet genom att Bolagsverket makulerar de återköpta aktierna. Vanligtvis sker detta tillsammans med en fondemission utan utgivande av nya aktier för att återställa aktiekapitalet. Utbudet av aktier minskar och substansvärdet per aktie ökar, allt annat förblir lika. Se även Syntetiskt återköp av egna aktier.

 

 • Marknadsvärde - Noterade innehav värderas enligt noterad köpkurs. Fastställandet av marknadsvärde avseende onoterade innehav sker genom att använda olika värderingsmetoder som är lämpliga för det enskilda innehavet, exempelvis kurs vid senaste externa emission på "armlängds avstånd", kurs vid senaste kända försäljning av aktier till extern part, jämförande värdering med liknande noterade företag genom att applicera relevanta multiplar på bolagets nyckeltal (till exempel EBITA) eller diskonterade kassaflödesmodeller. Justeringar görs med avsikt på bolagets storlek, verksamhet och risk. Optioner värderas enligt Black and Scholes modell.

 

 • Omstämpling av aktier - I Creades bolagsordning finns ett omvandlingsförbehåll som innebär att ägare av aktier av serie A ska kunna omvandla aktierna till serie B. Aktier av serie B (1/10) har en tiondelsröst.

 

 • OMX Stockholm_PI - Ett aktieindex för OMX Nordiska Börs Stockholm där samtliga aktier ingår.

 

 • Resultat per aktie - Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

 

 • SIX Portfolio Return Index - Ett aktieindex för OMX Nordiska Börs Stockholm där ingen aktie väger mer än 10 procent.

 

 • SIX Return Index - Ett aktieindex för OMX Nordiska Börs Stockholm beräknat på kurstillväxten och återinvesterade aktieutdelningar.

 

 • Soliditet - Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

 

 • Substansvärde - Eget kapital plus beslutad men ännu ej utbetald utdelning. Anger i princip värdet av Creades nettotillgångar inklusive orealiserade övervärden.

 

 • Verkligt värde - Se Marknadsvärde.

 

 • Värdepappersportfölj - Samtliga aktierelaterade värdepapper såsom aktier och andelar, konvertibla skuldebrev, förlagsbevis, innehavda och utställda optioner, aktieterminer samt skuld aktielån.

 

 • Årets resultat - Resultat före eventuellt minoritetsintresse.

 

 • Återvinningsvärde - Utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde.