Substansvärde per 2018-04-30

Koncernens avkastning på substansvärdet uppgick till 7% inklusive återinvesterad utdelnin. Six Return ökade 4% under samma period

Per 31 mars 2018 uppgick Creades substansvärde till 279 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2017 uppgick till 273 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 263 101 36
Lindab 7 929 322 537 43 15
Addnode 3 236 297 268 22 8
NOTE 3 169 915 74 6 2
Övriga noterade värdepapper 306 25 9
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Röhnisch 98 8 3
Inet 71 6 2
Orealiserat övervärde i dotterbolag 73 6 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 299 24 9
Apotea 129 10 4
Tink 93 7 3
Kaching 47 4 1
Övriga onoterade värdepapper 24 2 1
 
Övriga tillgångar och skulder 2 192 15 6
Totalt   3 474 279 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Varav 164 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2018-05-04