Substansvärde per 2018-09-30

Avkastning på substansvärdet uppgick till +11 (+13) procent. Six Return Index ändrades under samma period med +11 (+12) procent

Per 30 september 2018 uppgick Creades substansvärde till 289 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2017 uppgick till 272 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 239 99 34
Lindab 7 929 322 527 42 15
Addnode 2 3 405 743 395 32 11
Övriga noterade värdepapper 317 25 9
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Röhnisch 86 7 2
Inet 77 6 2
Orealiserat övervärde i dotterbolag 66 5 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 338 27 9
Apotea 130 10 4
Tink 93 7 3
Kaching 52 4 1
Övriga onoterade värdepapper 47 4 1
 
Övriga tillgångar och skulder 3 241 19 7
Totalt   3 609 289 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Innehaven ägs via kapitalförsäkring.
  • 3 Varav 212 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2018: 9 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2018-10-11