Substansvärde per 2020-08-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari till och med augusti 2020 uppgår till +41 %. OMXSGI avkastade +3 % under samma period

Creades substansvärde uppgick den 31 augusti 2020 till 498 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 530 000 2 653 213 43
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 1 1 879 151 30
 
Onoterade tillgångar
Tink 288 23 5
StickerApp (tidigare PRNT Printing Solutions) 257 21 4
Inet 242 19 4
Apotea 235 19 4
Instabox 75 6 1
Röhnisch 70 6 1
Övriga onoterade värdepapper 142 11 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 278 22 4
Beslutad ej utbetald utdelning återlagd 3 87 7 1
Totalt   6 206 498 100
  • 1 De tre största innehaven är Stillfront, Addnode och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 1 057 mn, motsvarande 56 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  • 2 Varav SEK 496 mn avser likvida medel och SEK -87 mn skuld för ännu ej utbetald utdelning.
  • 3 Årsstämman beslutade om kvartalsvis utdelning med 3,50 kr per aktie. Två kvartal motsvarande totalt 7,00 kr per aktie har ännu inte utbetalts.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2020: 11 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2020-09-03