Utdelning, inlösen och återköp

Utdelning, inlösen och återköp

Nedan presenteras hur Creades planerar att återföra värde till sina aktieägare

Bolaget avser att löpande återföra värde till sina aktieägare genom antingen utdelning, aktieåterköp eller inlösen. Den metod som anses bäst för bolagets aktieägare kommer att användas.

 

Årsstämman i Creades den 21 april 2020 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie, en total utdelning om ca 174 Mkr. Utdelningen verkställdes i april 2020. Utöver ordinarie utdelning beslutade årsstämman om engångsutdelning med 10,50 kr per aktie fördelat på tre utbetalningar med 3,50 kr per tillfälle, vilket ger en total engångsutdelning om cirka 130 Mkr.

 

Årsstämman i Creades den 10 april 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie, en total utdelning om ca 175 Mkr. Utdelningen verkställdes i april 2019.

 

Årsstämman i Creades den 10 april 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie, en total utdelning om ca 175 Mkr. Utdelningen verkställdes i april 2018.

 

Årsstämman i Creades den 19 april 2017 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie, en total utdelning om ca 175 Mkr. Utdelningen verkställdes i april 2017.

 

Årsstämman 2016 beslutade om frivillig inlösen av var 25:e aktie till kursen 308 kr, vilket motsvarar en direktavkastning om 6 procent på aktiens slutkurs den 31 december 2015. Inlösenförfarandet slutfördes i maj 2016. Mot bakgrund av inlösenerbjudandet beslutades att ingen kontantutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2015.

 

Årsstämman 2015 beslutade om frivillig inlösen av var 25:e aktie till kursen 256 kr, vilket motsvarar en direktavkastning om 6 procent på aktiens slutkurs den 31 december 2014. Inlösenförfarandet slutfördes i juni 2015. Mot bakgrund av inlösenerbjudandet beslutades att ingen kontantutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2014.

 

Årsstämman 2014 beslutade om om frivillig inlösen av aktier i Creades mot­svarande ca 10 procent av Creades substansvärde. Creades aktieägare erbjöds att lösa in var fjortonde aktie i Creades mot erhållande av en aktie i Avanza samt ett kontantbelopp om 38,00 kronor. Inlösenerbjudandet slutfördes under april 2014. Mot bakgrund av inlösenerbjudandet beslutade styrelsen att ingen kontantutdelning lämnas för räken­skapsåret 2013.