Lindab International

Ledande inom tunnplåt och stål för byggindustrin

Lindab är en internationell koncern som levererar produkter, lösningar och system som förenklar byggandet och förbättrar inomhusklimatet. Verksamheten drivs inom segmenten Products & Solutions med fokus på ventilationssystem och byggprodukter respektive Building Systems som erbjuder kompletta industri- och affärslokaler.

 

Lindab har en stark ställning baserad på sitt starka produktprogram, varumärkenas positioner och ett väl utbyggt distributionsnätverk. Vi har en hög tilltro till den under året kommunicerade strategiska inriktningen med fokus på ventilationsaffären och ser goda möjligheter till accelererat värdeskapande i Lindab under ledning av den nytillträdde verkställande direktören Ola Ringdahl.

Creades ägarandel
10%
Substansvärde (del av Creades)
31 augusti 2019: 348 mkr, ca 9%
Utveckling 2018, mkr
Omsättning: 9 326, EBIT: 634

Besök Lindabs webbplats

Viktiga händelser 2018

 

  • Ola Ringdahl tillträdde som ny verkställande direktör i juni
  • Försäljningen ökade med 15% under året och rörelsemarginalen steg till 7,0%
  • Framgångsrik turn-around i Building Systems med positiv utveckling på såväl bruttomarginal som kostnadsnivå. En stark marknad och ökande orderstock ger hopp om fortsatt resultatförstärkning inom affärsområdet även framgent
  • Verksamheten inom Products & Solutions fortsatte utvecklas väl och noterad under året den enskilt högsta försäljningsnivån för ett enskilt kvartal (Q3). Stabiliserade stålpriser och positiva bidrag från genomförda prishöjningar stärkte affärsområdets resultat
  • Under året slutfördes den strategiska översyn som påbörjades under 2017 med resultatet att Lindab skall fokusera på att ytterligare stärka sin position inom ventilationsområdet
  • Som en konsekvens kommer bolaget från och med första kvartalet 2019 organiseras i tre tydligt avgränsade affärsområden – Ventilation Systems, Profile Systems och Building Systems och på koncernnivå vidtas åtgärder för att ytterligare stärka operationell effektivitet och lönsamhet och därigenom uppnå det finansiella målet om en långsiktig rörelsemarginal om 10 procent