Inlösen 2013

Viktig information

Genom att klicka på ”Accepterar” bekräftar du att du läst och accepterar  informationen nedan samt att du inte är bosatt i eller befinner dig i USA, Kanada, Japan, Australien, eller någon annan Begränsad Jurisdiktion. Om du är bosatt i någon Begränsad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”Accepterar inte”.

  

Accepterar                                      Accepterar inte

 

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd för eller tillgänglig för vissa personer.

 

Creades huvudägare Biovestor och Pan Capital föreslog i januari 2013 att Creades skulle delas i två separata bolag genom ett inlösenerbjudande till aktieägarna i Creades. Extra bolagsstämman den 15 februari 2013 beslutade att genomföra förslaget. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare information lämnas, handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Bolaget har med anledning av Erbjudandet upprättat en informationsbroschyr i vilken de närmare villkoren för Erbjudandet beskrivs (”Informationsbroschyren”). För att ta del av Informationsbroschyren och till Erbjudandet hörande anmälningssedel måste du acceptera villkoren nedan.

 

Informationen på den här delen av webbplatsen får inte vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas in i USA, Kanada, Japan eller Australien eller något annat land där Erbjudandet (i) förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt, eller (ii) strider mot tillämpliga bestämmelser eller regler i sådant land (”Begränsade Jurisdiktioner”). Det åligger envar att informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

 

Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras från någon Begränsad Jurisdiktion. Försök att acceptera Erbjudandet i strid med ovan nämnda begränsningar kan innebära att anmälan lämnas utan avseende. Tvist med anledning av Informationsbroschyren eller Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

 

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av webbplatsen inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan Begränsad Jurisdiktion.

 

Genom att klicka på ”Accepterar” nedan bekräftar du att du läst och accepterar ovanstående information samt att du inte är bosatt i eller befinner dig i USA, Kanada, Japan, Australien, eller någon annan Begränsad Jurisdiktion. Om du är bosatt i någon Begränsad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”Accepterar inte”.

 

 

Accepterar                                      Accepterar inte